Als je ontevreden bent over onze dienstverlening, horen we dat natuurlijk het liefst van jouzelf. Of het nu om een klacht over je factuur gaat, ons veiligheidsbeleid, wat dan ook, laat het ons weten. Wij nemen je klacht altijd serieus en zullen proberen naar ieders tevredenheid een oplossing te vinden.

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Vette BSO is aangesloten bij de Geschillencommissie

De Geschillencommissie
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel. nr.: 070-310 53 10

Mocht je het gevoel hebben dat je door ons niet gehoord wordt of een andere reden hebben om je onvrede niet met ons te bespreken, dan kun je bij de geschillencommissie terecht.

Geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

  • De ouder/ oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
  • Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/ oudercommissie de klacht bij de ondernemer, schriftelijk of in een door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
  • Geschillen kunnen zowel door de ouder/ oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
  • Wanneer de ouder/ oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/ oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
  • De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  • Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschil kennis te nemen.